РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ – ОСНОВА  УСПІШНОСТІ

    НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО  ПРОЦЕСУ

Мислення є найважливішою функцією мозку людини. Будь – який вид діяльності не може обійтися без нього. Воно лежить в основі успішного засвоєння нових знань, умінь та навичок. Саме тому так важливо сформувати у молодших школярів основи образного та логічного мислення.

Образне мислення – основний вид мислення дітей. І, як свідчать дослідження, вже в цьому віці з допомогою спеціального тренування діти можуть оволодіти багатьма можливостями, пов’язаними з цим видом мислення. Наприклад, вони можуть навчитися подумки перетворювати образи реальних предметів, будувати наочні моделі (на зразок схем), які відображують суттєві властивості об’єктів або явищ, планувати свої дії подумки.

         Тренування образного мислення на цьому віковому етапі слід спрямовувати на розвиток таких здібностей:

  • Уміння здійснювати оперування образом подумки.

Це означає – здійснювати з ним різні мисленнєві перетворення (дії), наприклад такі як: перегрупування початкових елементів, розчленування та з’єднування їх в цілість та інші.

  • Уміння орієнтуватися в просторі за допомогою простої план-схеми, а також розвиток уміння самостійно її створювати.

Формування таких уявлень передбачає перш за все розвиток вміння будувати еле­ментарні схематизовані образи простору і застосовувати їх в ре­альній ситуації.

  • Уміння «читати» і створювати прості схематичні зображення рі­зноманітних об'єктів.

Саме тому дії образного мислення часто характеризують, як дії для побудови і застосу­вання схематизованих образів, які відображають зв'язки і від­ношення реальних об'єктів.

  • Уміння планувати свої дії подумки.

 На певному етапі розвитку образного мислення у дитини виникає ще одна важлива здатність - здатність планувати свої дії подумки. Завдяки цій здатності у неї з'являється можливість попередньо уявити те, що вона отримає внаслідок своїх зусиль.

Адже, оперуючи предметами подумки, уявляючи різні варі­анти їх можливих перетворень, можна швидше прийти до пра­вильного рішення, ніж виконуючи реальні дії.

Тренування логічного мислення. Логічне мислення формується на основі наочно-образного і є вищою стадією розвитку мислення взагалі. Процес досягнення цієї стадії доволі тривалий і складний. Пояснюється це тим, що повноцінний розвиток логічного мислення вимагає не лише ви­сокої розумової активності, але й передбачає наявність у люди­ни певної суми знань про спільні і суттєві ознаки предметів та явищ навколишнього світу.

ВПРАВИ ТА ІГРИ НА РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ